DYREHOLD

Husordensreglene inneholder følgende regler for dyrehold:

Det er tillatt å holde to hunder eller en katt.

Dyreeiere skal melde fra til styret og fylle ut en erklæring som sier:

1 Alle dyreeiere og deres dyr skal være registrert hos styret i Øvre Haugen borettslag.

Dyret skal bære borettslagets registreringsmerke.

2 Gyldig vaksinasjonsattest må forevises styret på forlangende.

3 jeg forplkter meg til å følge de retningslinjer styret gir.

4 Jeg forplikter meg til å ha mitt dyr i bånd/på armen innenfor borettslagets område.

Hund skal føres ved foten.

5 Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for en hver skade som mitt dyr måtte påføre person eller eiendom i borettslaget.

Dette vil kunne være skade på bollig, blomster eller grøntanlegg.

6 Jeg forplikter meg til å fjerne ekskrementer som mitt dyr etterlater seg.

Jeg aksepterer at lek og lufting skal skje utenfor borettslagets område.

7 Dersom det kommer klager på at mitt dyr sjenerer naboer med lukt, bråk eller lignende, er jeg inneforstått med at dette kan føre til pålegg om å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klager oppnås.

I tvilstilfelle avgjør styret i borettslaget om en klage er berettiget.